gözel | gözel sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
gözel  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  beautiful  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  lovely  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  comely  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  nice  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  pretty  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

gözel webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Owadan, ýaraşykly, gelşikli, gelmegeý. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
Her kimin öz sypaty özüne gözel diýen ýaly özinin şol görnişi on agözeldi. Seýdi öz döredijiliginde Türkmenistanyň gözel tebigatynyn uly usaklyk bilen suratlandyryp bilipdir. («Edebi webussa yaz duwmesi
Wepa özleriniň gozel ýaşlyk döwürlerini gözüniň öňüne getirdi we kagyza seretdi-de ulydan demini aldy. webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104