çykmak | çykmak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Nemesçe
çykmak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  verlassen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  aufhören  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  aufgeben  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  kündigen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  abbrechen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  gehen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

çykmak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Belli bir zadyň içinden saýlanyp aýrylmak, gitmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Belentlige göterilmek, ýokary galmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
3. [söz]  Öz wagtyndan öň peýda bolmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
4. [söz]  resept webussa yaz duwmesi  [Umumy]
5. [söz]  Gullukdan, işden aýrylmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
6. [söz]  Öňe saýlanmak, öň tarapa berilmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
7. [söz]  Ýaryşdan ozmak, öň gelmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
8. [söz]  Äre barmak, durmuşa gitmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
9. [söz]  Emele gelmek, dömmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
10. [söz]  Belli bir derejä ýetmek, barmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
11. [söz]  Göçme manyda Ses gelmek, eşidilmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
12. [söz]  Kömekçi işlik funksiýasyndan gelip, aşakdaky ýaly ulanylýar: a) ysnyşyp gelýän isimleriniň manylary bilen baglanyşykly hereket aňladýar. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
13. [söz]  B) ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde, gymyldynyň birnäçe gezek gaýtalanýandygyny, bolup gutaranyny görkezýär. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104