mergen | mergen sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
mergen  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  меткий стрелок  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  снайпер  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  меткий  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  снайперский  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
mergen webussa yaz duwmesi
меткий; снайпер; снайперский
mergen atyjy - меткий стрелок
mergenlerçe atyş - снайперская стрельба
webussa yaz duwmesi
mergenek webussa yaz duwmesi
цевка
webussa yaz duwmesi

mergen webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Tüpeň atmaga ussat adam. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
Görseň, bir eýýäm ol mergen bolupdyr, biderek gidenok ýeke güllesi. (A. Kekilow, «Saýlanan eserler») webussa yaz duwmesi
Mergenler bolsa gadymdan galan hyrlylaryň aýaklaryny somaldyşyp oturandyrlar. (A. Gowşudow, «Mähri-Wepa») webussa yaz duwmesi
Sen akmak bolma, mergeni aw çagyrýan däldir. (B. Kerbabaýew, «Aýgytly ädim») webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104