Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Ajap Sözlük täzelikleri
Ajap Sözlükde bolup geçýän zatlar
  • 1-nji iýun, 2013 - Kätibiň içinde Ajap Sözlükdäki rusça-türkmençe sözlügini işledýän synag wersiýasy çykaryldy. Tomusky dynç alyş başlady.
  • 30-njy maý, 2013 - Sözlükde iňlisçe sesleri Guglyň sesinden alar ýaly edildi (communication diýen sözi gözläp görüň). Gugl daýy sökmese ol sesler şo ýerde durar. Türkmençe sesleri hem bir-birden goşmana başlanar (ýagşy diýen sözi gözläp görüň). Rusça we türkçe nähili bolar bilemok, olar meň ene dilim däl.
  • 25-nji maý, 2013  - Terjimeçi-de alternatiw terjimeler üstüne basaňda görkezýän edildi. Guglyňky ýalyrak
  • 2012-nji ýyl - Köp zat bolup geçdi. Terjimeçi açyldy. Kätip açyldy. Harp öwrüji açyldy. Mundan öňki zatlaň taryhy ýöredilmedi.
Bölüm:Umumy
Telpek: 4.50/2 ses

Ýüklenýär...