Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Kätip 2.1 - sözlükli wersiýa

Giriş

Kätibiň 2.1 synag wersiýasynda köp ulanyjylarymyzyň haýyşy boýunça sözlügi Ajap Sözlügi oflaýn hem ulanyp bolar ýaly funksiýa goşuldy. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, hemişe onlaýn bolmak başardanok. Ýöne işler ýerine ýetirilmeli. 

Bu synag wersiýasynda diňe rusça-türkmençe we iňlisçe-türkmençe jübüti goşuldy, birinjiden Ajap Sözlük saýtynda iň köp rusça-türkmençe gözlegleri ulanylýar. Bu esasan hem talyplar üçin gerek bolup durýar. Ikinjiden, beýleki dilleri işläp bejermek ýene wagt alar emma geljekde hemme diller oflaýn hem elýeterli bolar. Munuň üstünde işlener nesip bolsa.

Eger şu programmany işledip bilmeseňiz ýa-da başga bir mesele çyksa hat@ajapsozluk.com salgysyndan habarlaşalyň. Ýalňyşlary düzedip, hemme kişä peýdaly bolar ýaly edeliň.

TÄZE FUNKSIÝALAR: 
 • SÖZLÜGI ÝATDA SAKLAMAK: Iň soňky ulanylan sözlük ýatda saklanar ýaly edildi. Ýagny şu gün "Türkmençe-Rusça" sözlükden "alma" diýip gözlän bolsaňyz, indiki gezek açanyňyzda hem ýene şol jübüt bolar. Muňa goşmaça Sözlük penjiresini goýan ýeriňiz hem şol goýşuňyz ýaly açylar. Gyra süýşüren bolsaňyz, gyrada açylar.
 • CTRL+SHIFT+INSERT: Word-üň içinde otyrkaňyz islendik sözüň üstünde wagtyňyz şu üç düwmäni bile bassaňyz, üstünde duran sözüňiz sözlükde gözlener. Mysal üçin, "дрсƒг" diýen sözüň üstünde wagtyňyz, "Rusça-türkmençe saýlangy bolsa, onda şol sözlükden gözlener. Gidip syçan bilen Sözlük düwmesine basyp oturmak hökman däl. CTRL+SHIFT+DELETE düwmesi hem Sözlügiň penjiresini ýapýar ýöne häzirlikçe bu funksiýa gowy işlänok. Peýdaly bolsa ulanyp bilersiňiz. 
  • Bellik: MS Office 2013-de şu funksiýa işlemedi diýip habar geldi. Geljekde ugruna çykarys, häzirlikçe aşakdaky çözgüde serediň.
 • GOŞULMALARY AÝRYP GÖZLEMEK: Bilşimiz ýaly her diliň öz goşulmalary bolýar. Şol goşulmalary el bilen aýryp sözlükden gözlejek bolsaň kyn bolýar. Wagt alýar. Şonuň üçin, sözlüge goşulmalary sökýän funksiýa goşuldy. Mysal üçin "görýärsiňiz" diýen sözi gözläniňizde şol söz durşuna tapylmasa onda kök söz ýagny "görmek" gözlenýär. Bu funksiýa türkmen dilinde has gowy işleýär, rus we iňlis goşulmalarynyň üstünde işlemeli.

   

MS Office 2013 üçin wagtlaýyn çözgüt

Bu çözgüt Makro üçin düwme salgylanmasyny döretmäge esaslanýar.

 • Ilki bilen File ->Options->Customize Ribbon diýen ýere girmeli.
 • Aşakda çepde Keyboard shortcuts->Customize diýen düwmä basmaly.
 • Çykan penjirede sagdaky Categories diýen bölümde iň aşagrak gitmeli we Macros saýlamaly. Şonda sagdaky sanaw üýtgeýär we birtopar makrolaryň atlary görünýär.
 • Şol sagdaky sanawdan PutWord diýen funksiýany saýlamaly.
 • Soňra edil şol sanawyň aşagyndaky Press new shortcut key diýen meýdança girmeli we isleýän düwmeleriňizi basmaly.
 • Soňra Assign düwmesine basyp bellemeli we penjiräni ýapmaly.
 • Indi bellän düwmeleriňizi basyp bilersiňiz, şonda sözlügiň penjiresi açylmaly.

Nireden almaly?

Kätip 2.1.2 synag wersiýasyny şu ýerden alyp bilersiňiz. Ine: katip_gurna2.1.2.zip (9.36 MB). Kompýuterde gurnalanda 60 MB golaý ýer tutýar.

Eger öň kompýuteriňizde Kätip ulanan bolsaňyz we öňki sözlügiňize täze sözler goşan bolsaňyz, bu sözlük şoň ýerini çalyşýar. Ýöne gurnaýarkaňyz çykýan soraglara dogry jogap berseňiz, öňki faýlyňyza köp söz girizen bolsaňyz olary ýitirmän saklap bilersiňiz. Munuň üçin Kätibiň öňki wersiýalaryna degişli gollanmalara serediň.

Nähili ulanmaly?

Sözlügiň ulanylşy örän aňsat. Oňa girmek üçin Kätibi gurnanyňyzdan soň, Maýkrosoft Word-y açyň. Kätip menýusyndan Sözlük saýlaň. Aşakdaky suratdaky ýaly açylýan penjirede Gözle diýen düwmäniň öňündäki meýdança isleýän sözüňizi ýazyň, klawiaturada Eňter düwmesine ýa-da Gözle  düwmesine basyň. Sag ýokarda sözleriň sanawy görner. Sözleriň sanawynyň üstüne basanyňyzda çep tarapda sözlük görüner. 

Word-yň içinde

Oflaýn wersiýasyny haýsy platformada nähili ýazmalydygy barada örän köp pikirlendim. Dürli platformalary barlap gördüm. Olary ulananyňdan ulanmanyň gowy diýdirdi. Aýratyn programma hökmünde ýazmagyň deregine, Kätibiň içine täze funksiýa hökmünde girizmegi makul bildim. Munuň birnäçe sebäbi bar. Birinjiden, köp kişide eýýäm Word bar. Onsoň şoň ähli mümkinçiliklerini ulanmak aňsat. Oturyp tutuşlygyna täze programma ýazmagyň bir getirýän uly peýdasy ýok. Düwmä basaňda sözi tapsa esasy zat şol. Kätibiň içindäki funksiýa şony ýerine ýetirýär. Islän adamlar öz düwmelerini goşuşdyryp, ösdürip bilerler. Ikinjiden, köplenç sözlük bir zat ýazyp otyrkaň gerek bolýar. Belki Word-yň içinde bolmagy köp ulanyja amatly bolar. 

Indiki ädimler

Sözlükçilik hiç haçan gutarmaýar. Ýalňyşlary hemişe düzedip durmaly. Täze sözler goşulyp durmaly. Indiki maksat sözlügi kämilleşdirmek, adamlara gerek ýöne terjimesi ýok sözleri anyklap olaryň terjimesini sözlüge girizmek. Mysal alara, internetde gowy sözlükler kän başga diller üçin ýazylan. Şolaryň gowy taraplaryny mysal alyp, türkmen sözlügini hem ösdüreris nesip bolsa.
Bölüm:Umumy
Telpek: 5.00/6 ses

Ýüklenýär...