Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Türgenleşdiriji açyldy
Türgenleşdiriji näme?

Türgenleşdiriji bu söz baýlygyny artdyrmak üçin, sözli maşklaryň toplumydyr. Türgenleşdiriji bölüminde sözleri çalt ýazmagy we olaryň manysyny dogry bilmegi türgenleşmek üçin funksiýa ýerleşdirildi. Şu wagtky wersiýa barlag wersiýasy hem diýsek bolar, sebäbi ol täzeje. Hany göreliň nähili bolarka? Ine ony görerin diýseňiz: Türgenleşdiriji

Nämä peýdasy bar?

Dürli synaglara taýýarlananyňyzda, gündelik ulanýan söz baýlygyňyzy artdyrmakda Türgenleşdirijiniň peýdasy bolup biler. Mysal üçin biz geljekde TOEFL, SAT we GRE ýaly synaglarda çykýan sözleri goýarys.

Haýsy diller bar?

Geljekde dilleriň sanyny köpeltmegi göz öňünde tutýarys. Esasan-da rus diliniň köp ulanylýanlygy sebäpli muňa hem üns bereris.

Bu funksiýa nähili ösdüriler?

Geljekde bu funksiýa her bir ulanyjynyň öz öwrenen sözlerini ýatda saklap galar ýaly edilip ösdüriler. Ýagny siz 50 sözi türgenleşen bolsaňyz, şolaryň içinden 40-syny dogry bilip, 10-syny ýalňyşsaňyz dogry bilenleriňizi köp soraman ýalňyşanlaryňyzy köpräk sorajak bolarys. Her kim öz söz baýlygynyň ösüşini ulanyjy hasabynda ýatda saklar ýaly ederis.

Mundan başga-da reňk, bezeg, ses boýunça hem has köpräk işlemegi we bu bölümi özüneçekiji etmegi göz öňünde tutýarys.

Mende işlänok?

Saýt esasan Google Chrome brauzer bilen işlenip düzülýär. Köp gowy zatlar Internet Explorer ýaly standartlary doly ýerine ýetirmeýän brauzerlerde işlemeýär. Faýrfoksda ýa-da Kromda açmagy haýyş edýäris.
Bölüm:Umumy
Telpek: 4.00/16 ses

Ýüklenýär...