Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Iňlis dili - Gepleşik - Sagbollaşmak
Geçen sapakda salamlaşmagy öwrenipdik. Aňsat zatlary has hem aňsat bolsun diýip kiçiräk böleklere bölüp öwretmek isleýäris şonuň üçin sagbollaşmagy aýratyn sapak edip açaýdyk.

Resmi sagbollaşmak

Resmi ýagdaýlarda sagbollaşmak üçin şulary ulanyp bilersiňiz.

Goodbye (Gudbaaý) - Sag boluň! Sag bol! Hoş gal! 
Farewell (Feýruel) - Sag boluň! Sag bol! Hoş gal! 
Have a good day (Häw e gud deý) - Günüňiz gowy geçsin

Bularyň içinden "Goodbye" we "Farewell" köp wagtlyk ýada hemişelik sagbollaşmagy aňladýar. "Farewell" hasam birhili gynançlyrak sagbollaşmak, bir ýola çykyp gidip barýan adam bilen sagbollaşmagy aňladyp bilýär. "Have a good day" bolsa mysal üçin bir dükana girip bir zat satyn alsaňyz şonda hem ulanyp bolýar. Bu görnüşde kän bir emosiýa ýok, bir duýgy baglary ýok sagbollaşýanlaryň arasynda.

Resmi däl sagbollaşmak

Resmi däl sagbollaşmak esasy dostlar, ýakynrak tanyşlaryň arasynda ulanylýar.

Take care
(Teýk keýr) - Özüňe gowy seret. 
Bye (Baaý) - Sag bol
Bye bye (Baý baaý) - Sagbol. Esasan kiçi çagalaryň arasynda ýa-da iki sany biri-birini gowy görýän ýa-da "şilkerip" gepleýänläriň arasynda ulanylýar. Şilkermek diýsem erbet manyda düşünmäň.
See you later (Si ýu leýter) - Soň görşeris, türkmen dilinde Görüşeris ýa-da Görüşýänçäk diýen manyny berýär diýip bileris.
Talk to you later (Tok tu ýu leýter) - "See you later" bilen manydaş. Ýöne esasanam ýüzbe-ýüz görüşmeýän bolsaňyz, mysal üçin şeýle diýýän adamyňyz başga ýurtda bolsa we görüşmejegiňiz belli bolsa ýöne diňe gürleşip bilýän bolsaňyz telefonda onda şuny ulanmak has makul bolup bilýär.
Have a good one (Häw a gud uan) - Bu hem Günüňiz ýa-da gijäňiz gowy geçsin diýen manyda. 
Catch you later (Käç ýu leýter) - Bu hem "Talk to you later" diýen manyda ýöne has hem ýakyn dostlar arasynda ulanylýar. Žargon diýsegem boljak. Sözme-söz terjimesi "Soň biri-birimizi tutarys" bolýar.
I'm out (Aým äut) - Men çykdym diýmek. Mysal üçin işden gaýtjak bolanyňyzda ýa-da okuwdan gaýtjak bolanyňyzda "Men gitdim onda" "Gaýdaýjak onda menä" diýen manyny berýär. Türkmençe žargonda "jyrdym" diýen manyny hem berip biler.

Başga-da sagbollaşmagyň onlarça usuly bardyr. Her kim öz daş-töweregine görä özüni alyp barýar. Mysal üçin Arapça bilýän Amerikanlar biri-birine Assalamu aleýkum diýip biler. Italýançalajak bolýanlar - Çýao, ispançalajak bolýanlar - Adios diýip biler. Ýöne şu ýokardakylar esasylary. Şolardan birini ýagdaýa görä ulansaňyz köp ýerde alyp çykarsyňyz. 

Şularyň hemmesinň içinden iň aňsat we amatlysyny saýlamaly bolsa gündelik durmuşda şulary ulanyp başlap bilersiňiz. Soň galanyny daş-töwerege görä sazlarsyňyz.

Have a good day
Bye
See you later


Geliň onda bir kiçiräk gepleşige seredeliň. Onda iki adam sagbollaşýar. 

1. Resmi gepleşik

Professor Çaryýewa: Goodbye Ayna.
Talyp Aýna Gurbanowa: Have a good day Professor Charyyeva.

2. Resmi däl gepleşik

Aman: Guys, I'm out. (Oglanlar gitdim onda men-ä)
Berdi: OK man, catch you later. (Bolýar, görşeris)
Serdar: See you Aman. (Bor Aman, görşeris)

3. Resmi däl gepleşik

Satyjy: Here you are! Have a good day Sir! (Baş üstüne. Günüňiz gowy geçsin, Jenap)
Alyjy: Thanks, have a good one. (Sag boluň, gowy geçsin)

Bu günlükçe sapagymyzy şu ýerde tamamlaýarys. Sapak peýdaly we hezil bolsa bize habar beriň. Başga-da sapak goýmaga höwes dörär ýaly.

Geçilenleri türgenleşmek: Dostlar şu sapakda geçilen sözleri ýazmagy öwrenmek we olar bilen türgenleşmek isleseňiz, Ajap Sözlügiň Türgenleşdiriji bölümine girip Iňlisçe sanawlarda şu sapaga degişli sanawy açyp işläp bilersiňiz. Şonda sapaklaryň netijesini has hem gowy görersiňiz.
Bölüm:Iňlis dili
Telpek: 4.33/6 ses

Ýüklenýär...