Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Sözleri harplap aýtmak üçin peýdaly atlar

Durmuşda dürli aragatnaşyk ýagdaýlarynda sözleri aýtmak bilen düşündirmeli bolýar. Şonda käbir zatlary dogry ýazmak üçin olary barlap tassyklamaly bolýar. Mysal üçin adyňyzyň dogry ýazylyşy gerek bolsa, telefonda gepleşiniňizde her bir harpy has gaty gygyryp ýa-da dururak aýdyp düşündireniňizden ony başga bir sözüň baş harpy hökmünde düşündirmek has aňsadyr. Bu usul dürli ýurtlarda giňden ulanylýar. Şonuň üçin aşakdaky sözleri ulanmak maslahat berilýär.

Bu teklipler taýýarlananda esasy şu zatlar göz öňünde tutuldy.

  • Aýdylýan sözler umuman bir many kategoriýasyna degişli bolmalydyr, mysal üçin bir söz adam ady bolup beýleki söz şäher ady bolmasa gowy bolar.
  • Aýdylýan sözler aňsadrak we köp kişiň bilýän sözi bolsa gowy bolar, emma her bir harp üçin beýle söz tapmak mümkin däl, sebäbi türkmen dilinde hemme harplar deň derejede ulanylanok.
  • Ulanylmaýan harplar üçin toslama söz ulandyk

Harplar aýtmagyň mysallary:

AÝLAR – A-Aşgabat, Ý-Ýolöten, L-Lebap, A-Aşgabat, R-Repetek

MOSKWA – M-Merdan, O-Owlak, S-Serdar, K-Kamar, W-Wellek, A-Aýna

Maslahat berilmeýän görnüşi:

ATA – A-Aşgabat, T-Tirkiş, A-Aýna

Muny maslahat bermeýändigimiziň sebäbi bir harpyň sözüni şäher ady, bir harpyň sözüni adam adyndan alynýar. A harp üçin bolsa her gezek başga bir harp ulanylýar. Eger A harpa Aşgabat diýen bolsaňyz beýleki A harplaryna Aşgabat diýmek has dogry we düşnükli bolar.

Harplap aýtmak boýunça peýdaly sözleriň sanawy

Harp

Ýer atlary

Adam atlary

A a

Aşgabat, Arçman

Aman, Aýna

B b

Balkanabat, Baýramaly, Baharly,

Batyr, Bahar

Ç ç

Çarşaňňy

Çary, Çemen

D d

Daşoguz, Duşak, Darganata

Döwran, Dürli

E e

Esenguly, Etrek,

Esen, Eneş

Ä ä

Änew

Äşe

F f

Farap

Faýzullah, Firýuza

G g

Gökdepe, Garagum, Gumdag, Gubadag

Gurban, Gözel

H h

Halaç

Hemra, Hatyja

I i

Içoguz

Ilaman

J j

Jebel, Jaňňa, Jojukly

Juma, Jeren

Ž ž

Žužžaly*

Žužža

K k

Köneürgenç, Kaka,

Kemal, Kamar

L l

Lebap

Lukman, Leýla

M m

Mary, Magdanly, Murgap

Merdan, Maýsa

N n

Nyýazow

Nury, Nabat

Ň ň

Ňuňňaly*

Ňuňňa

O o

Osman, Ogurjaly

Osman, Owlak

Ö ö

Ömürli*

Öwez, Öwser

P p

Peşanaly

Parahat, Patma

R r

Repetek

Rejep, Reýhan

S s

Seýdi, Sakar, Saýat, Sakarçäge

Serdar, Suraý

Ş ş

Şatlyk

Şatlyk, Şemşat

T t

Türkmenabat,Tejen,

Tirkeş, Tawus

U u

Ugurly*

Umyt, Uzuk

Ü ü

Üçajy

Üzümgül

W w

Wekilbazar

Wellek,

Y y

Ymambaba

Ymambaba

Ý ý

Ýolöten, Ýylanly, Ýerbent

Ýusup, Ýüpek

Z z

Zähmet

Zaman, Zöhre


*Toslanyp tapylan atlar
Bölüm:Umumy
Telpek: 2.73/11 ses

Ýüklenýär...