Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Onlaýn Kätip barada

Bu maglumatyň täzelenen wagty: 04.07.2015

Onlaýn Kätip şu salgyda ýerleşýär. http://www.ajapsozluk.com/barlag.php
Diňe türkmençe teksti, diňe latyn elipbiýindäki teksti barlamak üçin ulanyp bolýar. Kätibiň oflaýn görnüşi üçin şu ýere basyň


Kätibi nähili ulanmaly?
Ulanmak üçin, ýazgy diýen ýere islän tekstiňizi alyp ýelmäň. Barla düwmesine basyň. Sagda gyzardylyp görkezilen sözlere üns beriň, ýalňyş bar bolsa, düzediň. Hemme ýalňyşlary düzedýänçäňiz işläberiň.

"Düzedişleri teklip et" näme iş edýär?
Bu funksiýa işledilende kätip ýalňyş bolmagy mümkin sözüň ýerine dogry söz teklip edýär. Bu söz siziň ýazjak bolan sözüňiz bolubam biler, bolmanam biler. Ýöne bu funksiýany ulanmagy maslahat berýäris. Sebäbi ýalňyş söze dogry teklip bermek ähtimallygymyza ynanýarys. Zyýanyndan peýdasynyň känliginden arkaýyn. Bu funksiýa açyk wagty birneme haýallyk bolup biler, sebäbi algoritm köpräk ähtimallyklary barlamaly bolýar.

Ulanmak üçin teklip edilen ýaşyl sözleriň içinden isläniňiziň üstüne basyň, tekst meýdançasyndaky çeşme tekstiň içinden ýalňyş (gyzyl) söz dogry teklip (ýaşyl) edilen söz bilen çalşylar. Şunlukda, tekst meýdançasyny özboluşly redaktor hökmünde ulanyp, gyzyl görkezilen söz niredekä diýip kösenmersiňiz.

Kätibiň gowy işlemegi nämä bagly?
Onuň gowy, tiz, netijeli işlemegi esasan şu faktorlara bagly
  • Söz we goşulma bazasynyň ululygy - biz bazamyzy mümkingadar giňeltmäge çalyşýarys. 
  • Programma algoritminiň sazlygy we ösenligi
  • Ýazylan tekstde del dilden alnan sözleriň, has atlaryň we beýleki del atlaryň (firma, adalgalar we ş.m.) mukdary

Iki sany Barla düwmesi bar?
Barla Täze düwmesi täze funksiýa bolmak bilen onuň maglumaty işleýşi (aýaks) tehnologiýasyndan peýdalanýar. Köne Barla düwmesi we onuň funksiýasy mundan beýläk ösdürilmez we ýuwaş-ýuwaşdan täze funksiýa esasy funksiýa öwrüler. Täze funksiýa haýalrak işleýän ýaly görünse-de, netijede ol has dogry işleýär.

Ýalňyşlyk-dogrulyk nähili kesgitlenýär?
Bir sözüň dürs ýazylanlygy ilki bilen şol sözüň türkmen dilinde kök söz hökmünde barlygy bilen kesgitlenýär. Eger ol goşulmaly bolsa onda şeýle goşulmanyň şol söze goşulyp bilinýänligi barlanýar. Sözleriň dürs ýazuwy kesgitlenende onuň manysyna hiç hili üns berilmeýär. Mysal üçin "We jam at bars" (Biz barlarda saz çalýarys) diýen iňlisçe sözleri barlasaňyz olar "we (hem) jam (okara) at (bedew) bars (gaplaň)" diýen manyny berýär. Ýagny many taýdan däl-de her söz ýekelikde özüniň dogry ýazylanlygy taýdan barlanýar.

Bilşimiz ýaly türkmen diline sözler arap, pars, rus we iňlis dilinden köp girýär. Bular hem belli döwürlerde könelýär ýa-da ulanyşdan galýar. Biz şol sözler türkmen diliniň taryhynda ulanylan bolsa bazamyza goşmaga çalyşýarys. Mysal üçin, "posobiýe" sözi "kömek puly", "oblast" sözi "welaýat" bilen çalşyldy. Biz bularyň ikisini hem dogry hasaplarys. Bu sözleriň haýsysyny ulanmalydygy baradaky karary bolsa ýazýan adamyň özi çözmeli.

Kä halatlarda goşulýan goşulmalar sözleriň özüni hem üýtgedýär "kitap" sözüne "ym" goşulmasyny goşsaňyz hemmämiziň bilýän kptç düzgünimiz boýunça "kitabym" bolýar. Kätip bu düzgünleri hem barlamagy synanyşýar. Elbetde şeýle düzgünleriň hemmesini 100% doly barlap bilmeýär. Ýöne uzagyndan bolmaly.

Kätibiň ösüş ýoly
Nesip bolsa, aşakdaky ugurlarda ösdürmek boýunça işlener
  • Söz-goşulma bazasyny ulaltmak
  • Düzedişleri teklip etmegi ösdürmek
  • Has atlary köpeltmek - adam atlary, familiýalary, ýer atlary we dünýä belli daşary ýurt we içeri ýurt firma, önüm atlaryny dogry görkezer ýaly bazany ösdürmek
  • Teksti stiline görä barlamak. Mysal üçin "gadymy türkmençe" saýlananda Magtymgulyň goşgularynyň köp sözi dogry çykar ýaly, "resmi stil" saýlananda gepleşik stiliniň "gelýändirle" diýen ýaly sözleri  ýalňyş görkezer ýaly etmek.
  • Beýleki platformalara ýaýratmak
Bölüm:Umumy
Telpek: 2.18/11 ses

Ýüklenýär...