Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Hunspell-e türkmen dilini ornaşdyrmagyň gollanmasy

HUNSPELL KÄTIP NÄME?
Hunspell dünýä belli dürs ýazuwy barlamak programmasydyr. Ol Laszlo Nemeth tarapyndan döredilen we giňden ulanylýar. Onuň salgysy http://hunspell.sourceforge.net/
Ol aýratyn programma hökmünde hem beýleki programmalaryň içinden işleýän modul hökmünde hem işleýär. Köp tekst redaktorlary we tekst bilen işleşýän beýleki programmalar ony modul (plagin) hökmünde ulanýar. Onuň işleýşi çylşyrymly we ony biz bu gollanmada düşündirip bilmeris. Ol barada maglumaty resmi saýtyndan almak mümkin.
 
Hunspell-i ulanýan we şol sebäpdenem içine şu faýllary goýup biljek programmalaryňyza şu ýerde seredip bilersiňiz. https://en.wikipedia.org/wiki/Hunspell
 
Şu gollanmanyň öňde goýan maksatlary üçin gysgaça şuny aýdyp bileris. Hunspell programmasyna bir dili işläp bejermek üçin esasy iki faýl gerek. Bu iki faýl şu alan arhiwiňiziň içinde berilýär.(tk_TM.aff,tk_TM.dic)

Faýllary şu ýerde alyp bilersiňiz. http://www.ajapsozluk.com/download.php?file=hunspell_katip.zip
Faýllaryň soňky täzelenen wagty: 05.07.2015

Eger size gerek bir programma Hunspell ulanýan bolsa, ýöne oňa nädip bu faýllary ornaşdyrmagy bilmeýän bolsaňyz, habarlaşyň, seredip göreris.
 
KEMÇILIKLERIŇ BARLYGY
Şu berilýän Hunspell format faýllarynda kemçilikler bardyr. Bu kemçilikler faýllaryň işleýşine täsir edýär we köp halatda dogry zatlar ýalňyş, ýalňyş zatlar dogry görkezilýär. Munuň iki sebäbi bar. Söz we affiks bazasynyň ýetmezçiligi we affiks bazasynyň düzülmegindäki kemçilikler. Munuň ýene bir sebäbi bolsa Hunspell modulynyň işleýşine käbir programmalaryň özleri goşulýarlar we affiks faýlyndaky käbir buýruklary tanamaýarlar. Bu bolsa biziň düzedip biljek zadymyz däl. Bu faýllar "ýokdan gowy" we "peýdaly bolsa ulan" diýen niýet bilen berilýär. Elimizden gelýän düzedişleri nesip bolsa girizip durarys.
 
Hunspell-iň gollanmalaryny okap bu iki faýly özüňiz täzeden düzüp bilersiňiz. Ýa-da şu iki faýlyň üstünde kämilleşdirmeler girizip bilersiňiz. Emma ony Hunspell Kätip ady bilen däl-de ikisi bulaşmaz ýaly başga at bilen ýaýratmagy maslahat berýäris.
 
HUNSPELL KÄTIP FAÝLLARYNY NÄDIP ULANMALY?
Hunspell KÄTIP faýllaryny ulanmagy öwrenmek üçin umuman Hunspell-i birazajyk okamaly bolmagyňyz mümkin. Emma şu ýerde onuň käbir programmalara ornaşdyrylyşyny görkezip bolar.
 
NOTEPAD++ REDAKTORYNDA
1. DSpellCheckSettings plaginin gurnaň ol "Plugins" menýusynyň aşagynda
2. Ol plaginiň içinde Simple>Hunspell Dictionaries Path diýen bukja (C:\Users\sizin_ulanyjy_adynyz\AppData\Roaming\Notepad++\plugins\Config\Hunspell) şu iki faýly ýerleşdiriň (tk_TM.aff, tk_TM.dic).
3. Simple>Language diýen sazlamany tk_TM diýen sazlama üýtgediň
 
SUBLIME TEKST REDAKTORY
1. C:\Users\sizin_ulanyjy_adynyz\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages\User bukjasynyň içine şu iki faýly ýerleşdiriň (tk_TM.aff, tk_TM.dic).
2. Preferences>Settings User menýusyna girip açylan faýla şu setiri giriziň (öň zat bar bolsa aýyrman üstüne goşuň):
"dictionary": "Packages/User/tk_TM.dic"
Netijede faýlyň içi şular ýalyrak görünmeli.
{
"color_scheme": "Packages/Color Scheme - Default/Espresso Libre.tmTheme",
"dictionary": "Packages/User/tk_TM.dic"
}
3. Soň View>Spell Check menýusyny aktiw ediň
 
MOZILLA FIREFOX
1. C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\dictionaries bukjasyna iki faýly ýerleşdiriň. 
2. Olaryň atlaryny tk-TM.aff, tk-TM.dic edip üýtgediň.
3. Brauzeri açyp içine zat ýazyp başlanyňyzda syçanyň sagyna basyp Check Spelling-i açyk ediň we şol ýerde Languages diýen menýudan dilden Turkmen (Turkmenistan) saýlaň
 
http://kb.mozillazine.org/Dictionaries we https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker?redirectlocale=en-US&redirectslug=Using+the+spell+checker ýerden hem nähili gurnamalydygyny okap bilersiňiz (Iňlisçe)
 
ADOBE PHOTOSHOP
1. Häzirlikçe şu ýerden okap bilersiňiz.
https://helpx.adobe.com/indesign/kb/add_cs_dictionaries.html

MYSAL GÖRKEZMEK ÜÇIN KÄBIR EKRAN SURATLARY

Notepad++ redaktoryndanFirefox e-poçta ýazylýan ekran


Bölüm:Umumy
Telpek: 2.33/9 ses

Ýüklenýär...