Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Ajap Sözlük barada

Gysgaça taryhy

Sözlügiň aňyrsy baryp, 2002-nji ýylda 8000 iňlisçe sözi Excel faýlynda Türkmençä geçirilen wagtyndan başlaýar. Şol iş sözlügiň iňlisçe-türkmençe bölüminiň özenini tutýar we Ajap Sözlük şonuň esasynda döredi. Ondan soň dürli tehniki sebäplere görä, Tripod mugt web hyzmatynda ýitip giden bu maglumatlar harmany 2008-nji ýylda täzeden işe girizildi we okamak.com saýtynyň içinde bir bölüm hökmünde açyldy. 2010-njy ýylda onuň özi aýratyn saýt hökmünde www.ajapsozluk.com salgysyndan elýeterli edildi. 

Maksady
Ajap Sözlük türkmen dilini öwrenmek we öwretmek, beýleki diller bilen türkmen dilini baglanyşdyrmak isleýän adamlara hyzmat etmek üçin işleýär. Sözlükde esasy maksatlaryň biri hem häzirki döwürde özgerip barýan türkmen dili bilen aýakdaş gadam basmak, döwrüň talabyny ödemekdir. Netijede, sözlükçilik boýunça gazanylan tejribeleri köpçülik bilen paýlaşmak we internetde iň uly türkmençe sözlügi işläp düzmek göz öňünde tutulýar. Biziň maksadymyz türkmen dilini ýaşaýşyň ähli ugurlary boýunça doly ulanyp bolýan dil derejesine çykarmak. Türkmen diliniň gazananlaryny gorap saklamak, täze sepgitlere ýetirmekdir. Şu zatlaryň ýany bilen girdeji hem gazanyp bolsa ýok diýmeris.

Käbir soraglar

Sözlügiň hili barada aýdaýsaňyz?

Sözlügi dilçi däl-de, türkmen diliniň muşdagy programmist taýýarlady. Ýöne sözlük internetde bar bolan beýleki maglumatlaryň esasynda taýýarlananlygy sebäpli, şol çeşmeleriň taýýarlanmagyna dilçiler gatnaşan bolmagy mümkin. Şonuň üçin sözlükdäki kemçilikler wagtal-wagtal düzedilýär, tapylmadyk sözler belli bir wagtyň dowamynda goşulýar. Şol sebäpden hem, şu gezek gireniňizde tapylmadyk sözüň terjimesiniň indiki gezek gireniňizde tapylaýmagy gaty ahmal, sebäbi tapylmadyk sözler ýörite saýlanyp sözlüge goşulýar. 
Sözlükde bar bolan söz jübütleri aşakda görkezilen.

Rusça-türkmençe - 14 656
Iňlisçe-türkmençe - 25 948
Türkçe-türkmençe - 9571

Iňlisçe-iňlisçe - 100 342
Rusça-rusça - 61 956
Türkçe-türkçe - 103 461
Türkmençe - türkmençe - 32 944

Jogapkärçilik: Sözlükden çykýan netijelere bil baglamak, olary möhüm işlerde ulanmak boýunça özüňiz jogapkärsiňiz. Olaryň dogrulygyny artdyrmagyň üstünde işleýäris, emma olaryň doludygyna we dogrulygyna doly güwä geçip bilmeýäris.

Sözlügiň ulalmagy nämä bagly?
Bu sözlük taslamasy girdeji gazandyrmaýar. Şonuň üçin ol meýletin zähmetiň esasynda ösýär we ulalýar. Sözlügiň topary bir adamdan ybarat, ol hem beýleki işlerinden boşan wagty işleýär.

Gözlemäni öwretjek dälmi?
Sözlükde gözlemek üçin gözleýän sözüňiziň köküni bilýän bolsaňyz köküni ýazmaly. Eger birnäçe sözleri ýa-da söz düzümini gözleýän bolsaňyz, onda hem şol sözleri ýeke-ýekeden gözlemeli. Türkmençe sözüň haýsy dile terjimesini tapjak bolsaňyz, şoňa degişli sözlügi saýlaň. Eger söz ýalňyş sözlükde gözlenen bolsa, size beýleki sözlüklerde gözläp görmek teklip edilýär.

Häzirki wagtda, rus we iňlis dilleri girizilen sözüň köküni tapmaga çalyşýar we size täze gözleg teklip edýär. Türkçe we türkmençe bölümlerinde goşulmalardan saplamak we kök sözi teklip etmek funksiýasy işlemeýär.

Bu saýtda iňlisçe, rusça we türkçe sözlükleri hem goýýarys sebäbi türkmençe sözlük häzirlikçe kiçi we belki uly sözlüklerden çykýan netijeler we manylar, gözlenýän söze düşünmäge kömek eder diýip umyt edýäris. Şol sebäpden hem, siz haçan-da rusça-türkmençe bir sözi gözläniňizde ol rusça-türkmençe sözlükde tapylsa tapylmasa, rusça-rusça sözlükde hem gözlenýär we netije görkezilýär. Bu ýagdaý saýtymyzda elýeterli dilleriň dördüsi üçin hem degişli.


Mobil wersiýasyny hem goý-da dos[t], haýyş[t]?
Hawa bu saýt http//m.ajapsozluk.com adresinde has ýönekeýleşdirilen görnüşde mobil enjamlarda işleýär.
Bellik: Ýokarda birinji [t] harp gerek, ikinji [t] harp gerek däl.

Düwmejikleriň wezipesi näme?
Käbir sözleriň ýanynda düwmejikler çykýar. Sözlükde kemçilik ýeterlik bolanlygy sebäpli, bu düwmeleriň biri şol söz barada redaksiýa hat ýazmaga mümkinçilik berýär. Beýlekisi bolsa şol sözi Google Images hyzmatyndan gözlemäge gidýär. Täze açylan penjirede käbir çylşyrymly terminologiki sözler üçin çykýan suratlara seredip, sözüň manysyna düşünmek has aňsat bolup biler. Käbir sözleriň ýanynda suratlar saýtyň içinde hem görkezilmegi mümkin. Eşiden deň bolmaz, gören göz bilen diýlişi ýaly, suratlar bilen düşünmek peýdaly bolup biler.

Sözlemi terjime edýärmi?
Gynansak-da häzirki wagtda sözlem terjime edip bilmeýäris. Käbir köp gabat gelýän sözlemleriň (mysal üçin: men seni söýýärin) terjime edilen bolmagy mümkin, ýöne bu başga sözlemleri (mysal üçin: ykbally bendäniň paýy gözel sen) terjime edip bilýänligini aňlatmaýar. 

Arzuwlar
Sözlük boýunça we onuň goşmaça funksiýalary boýunça edilmeli işler kän. Şol işlere arzuwlar diýsek hem gelişmän durmaz. Ol işlere gatnaşmak isleseňiz, habarlaşyp bilersiňiz.

1. Türkmen dilini dünýä we durmuş dili derejesine getirmek
2. Sözlügiň türkmençeden beýleki dillere we beýleki dillerden türkmençä terjime edýän bölümleriniň ýalňyşlaryny düzetmek, täze sözler goşmak, ulanylýan pudaklaryň atlaryny we şol pudakda sözüň aňladýan manysyny mysallar arkaly görkezmek.
3. Beýleki dillerden terjime edýän programma düzmek ýa-da şol programmada ulanyp boljak maglumatlary ýuwaş-ýuwaşdan taýýarlamak.  Bu ugurda edilýän işler üçin, Terjimeçä serediň. 
4. Sözlügiň işleýşini tizlendirmek. Programmadaky ýalňyşlary düzetmek.
5. Türkmençe dürs ýazuwy barlaýan programma ýazmak. Bu ugurda edilýän işler üçin, Kätip-e serediň.

Saýty ulanýanlygyňyz üçin tüýs ýürekden minnetdar,
Ajap Sözlük

Telpek: 3.10/10 ses

Ýüklenýär...
Ýazylan teswirler ( 0 )
Teswir ýazmak üçin girmeli