Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Kätip 1.0

Kätip 1.0 - kömekçi programma

Programmany almak

Faýllar gysylan zip arhiwi görnüşinde ýaýradylýar onuň içinde düşündirişler, mysallar we gurnalmaly faýllar bar. Arhiwiň gurnamak boýunça düşündirişleri suratsyz görnüşini (137 KB) we gurnamak barada düşündirişleri suratly görnüşini (1.15 MB) alyp bilersiňiz. Olaryň ýerine ýetirýän işleri birmeňzeşdir.


Kätip Word - Gurnalyşy

Kätip 1.0 aýratyn bir programma bolman, eýsem Maýkrosoft Ofis Word we Excel üçin döredilen goşmaça kömekçi programmadyr. Ony gurnamak üçin şu toplum bilen gelen faýllardan peýdalanmak gerek.

Word 2007 üçin gurnamak

Munuň üçin siz şu toplumda gelen katip.dotm (58 KB) faýlyny Word-de Add-In hökmünde goşmaly. Şu faýly gurnaman, onuň özüni Word 2007 programmasynda göni açyp hem ulanyp bilersiňiz.

1. Siz ony öz kompýuteriňizde C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\STARTUP atly papka göçürmeli.

Bellik: Bu diňe XP kompýuterleri üçin şeýledir, Vista we Windows 7 kompýuterlerinde we Word 2010 wersiýasynda biraz üýtgeşik bolup biler. Ýöne siz şol STARTUP papka ýerleşdirjek bolmaly.

2. Ony göçüreniňizden soň Word-üň içinde menýudan aşakdaky suratlarda görkezilişi ýaly Word Options>Add-Ins>Word Add-Ins saýlamaly

3. Aşakdaky menýu çykanda katip.dotm faýlynyň ýanyndaky belligi belläp OK basmaly. Eger gurnamak üstünlikli tamamlansa, onda Kätip menýusy indiki gezek Word-i açanyňyzda ýokarda görüner.

Makrolara rugsat berilýänligini barlamak

Makrolaryň işlemegine rugsat berilýänligine göz ýetiriň. Munuň üçin Word Options> Trust-Center> Trust-Center settings>Macro settings-e girip, makrolara rugsat berilmegini belläň.

Ulanylyşy

Kätibiň ýerine ýetirýän işi örän ýönekeýdir. Şol sebäpden, ony ulanmak hem örän aňsat.

Sanlar

Sanlary okatmak üçin sany saýlamaly we San oka  düwmesine basmaly. Bitin däl sanlar otur belgisi bilen ýazylmaly. Sanyň haýsy biçüwde görkezilmegini isleýän bolsaňyz, şony saýlap bilersiňiz. OK düwmesine basanyňyzda, bellän biçüwiňizde san ýazylar.

Seneler

Seneleri okatmak üçin senäni saýlamaly we Sene oka düwmesine basmaly. Seneler 01.01.2001 görnüşinde arasy nokat belgisi bilen ýazylmaly. Senäniň haýsy biçüwde görkezilmegini isleýän bolsaňyz, şony saýlap bilersiňiz. OK düwmesine basanyňyzda, bellän biçüwiňizde san ýazylar.

 

 

Kätip Excel - Gurnalyşy


Excel 2007
üçin gurnamak

Excel-de gurnamak üçin katip.xlam (36 KB, Excel 2007 üçin) ýa-da katip.xla (68 KB, Excel 2003 üçin) faýlyny ulanýarys.

1. C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\AddIns

Bellik: Bu diňe XP kompýuterleri üçin şeýledir, Vista we Windows 7 kompýuterlerinde we Word 2010 wersiýasynda biraz üýtgeşik bolup biler. Ýöne siz şol AddIns papka ýerleşdirjek bolmaly.

Soňra Excel menýusynda Excel Options>Add-Ins>Excel Add-Ins saýlamaly. Çykan menýudan Kätibiň ýanyna bellik goýup OK basmaly. Eger Kätip görünmeýän bolsa, Browse düwmesi bilen ony kompýuteriňizde gözläp tapyp bilersiňiz.

Kätip gurnalanda Excel-de hiç hili goşmaça menýu görünmeýär. Kätip özi formula ýaly işleýär.

Gurnaman ulanmak

Siz Kätibiň (ýagny katip.xlam ýa-da Word 2003 katip.xla) göni özüni açyp, ony gurnaman hem ulanyp bilersiňiz. Ýöne şonda formulalaryňyzy geljekde täzeden işletmek üçin, mydama şony açmaly bolýar.

Bellik: Eger siziň Kätip bilen düzen formulalaryňyzy başga kompýuterlerde hem ulanyp bilmek üçin, olarda hem Kätip gurnalgy bolmalydyr.

 

Makrolara rugsat berilýänligini barlamak

Makrolaryň işlemegine rugsat berilýänligine göz ýetiriň. Munuň üçin Word Options> Trust-Center> Trust-Center settings>Macro settings-e girip, makrolara rugsat berilmegini belläň.

Ulanylyşy

Kätip Excel-de gurnalanda goşmaça menýu çykmaýar. Ol funksiýa ýaly işleýär. Mysal üçin siz öýjüklere

=WAGTDANYAZGA(Wagt,Biçüw,Başharp)

Wagt - 00.00.0000 görnüşinde ýazylmaly
Biçüw - haýsy biçüwde ýazylmaly, 0-4 arasy
Başharp - 0 ýa-da 1 baha ýazylmaly. 1 diýmek baş harp bilen ýaz diýmek bolýar

=SANDANYAZGA(San,Başharp,Biçüw)

San - 145,00 ýa-da 145 görnüşinde ýazylmaly
Başharp - 0 ýa-da 1 baha ýazylmaly. 1 diýmek baş harp bilen ýaz diýmek bolýar
Biçüw - eger "teňňeli" we "manatly ýazylmaly bolsa onda bu parametr "pul" bolmaly


Bellik:
Eger siziň Kätip bilen düzen formulalaryňyzy başga kompýuterlerde hem ulanyp bilmek üçin, olarda hem Kätip gurnalgy bolmalydyr.

Excel-i ulanmak boýunça mysallar katip_excel_mysallary.xlsx faýlynda görkezilendir.

 

Kemçilikler

Programmanyň ilkinji wersiýasy bolany üçin onda kemçilikler bar bolmagy mümkin. Şonuň üçin ony ulananyňyzda ýüze çykan kemçilikleri turkmendunya@yandex.ru saýtyna hat ýazyp ýa-da http://www.ajapsozluk.com saýtyndan habarlaşyp bilersiňiz. Teklip we tankytlar, geljekdäki wersiýalar üçin maslahatlar barada ýazyp bilersiňiz.

Telpek: 5.00/1 ses

Ýüklenýär...
Ýazylan teswirler ( 0 )
Teswir ýazmak üçin girmeli