Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Kätip 2.0 - barlag wersiýasy

KÄTIP 2.0 KÖMEKÇI PROGRAMMASY BARADA

SÖZLÜKLI WERSIÝA: Kätibiň oflaýn sözlükli wersiýasynyň ilkinji görnüşi taýýarlandy. Bu barada maglumatl almak üçin şu ýere basyň.

TÄZE
: Kätip Onlaýn dürs ýazuwyň onlaýn hyzmatynyň barlag goýberilişi açyldy! Ulanyp görmek üçin şu ýere basyň.

Kätip 2.0 programmasy türkmen dilinde ýazuw işleri bilen meşgullanýan adamlara gerek käbir wezipeleri öz içine alýar we olaryň işlemeklerini has aňsat we netijeli etmäge gönükdirilendir. Kätip programmasynyň şu wersiýasynda sanlary we senäni hat bilen ýazmak, türkmen dilinde ýazylan tekstiň dürs ýazuw barlagyny amala aşyrmak funksiýalary bar.

Programmanyň işleýän görnüşiniň suraty. 


NÄME TÄZELIK?

Şu sahypa iň soňky 2012-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda täzelendi.

 Kätip programmasyny has-da kämilleşdirmegiň üstünde işleýäris. Sözlügiň we programmanyň düzedilen görnüşleri hem şu ýerden elýeterli ediler.
 • Kätip 2.1.2 - 11.08.2013
  • Sözlügi ýatda saklamak funksiýasy goşuldy
  • Kontrol+şift+insert basmak arkaly, penjiräni syçanjyk bilen açman, gözlemek funksiýasy goşuldy.
  • Goşulmalary söküp gözlemek funksiýasy goşuldy.
 • Kätip 2.0 (şu wersiýa) - 01.07.2012
  • MS Office 2007-de ýalňyşlyk berýändigi ýüze çykdy we ol aradan aýryldy.
 • Kätip 2.0 - 01.07.2012
  • Gollanma faýlynyň menýulardan açylmagy goşuldy.
  • Goşulan sözleri saklap täze wersiýanyň sözlük faýlyna göçürmek funksiýasy goşuldy.
  • Kirillisadan-latyna, latyndan-kirillisa geçirýän funksiýa goşuldy.
  • Türkmen dilindäki tekstleriň barlagy (Word)
  • Barlaga söz goşmak, aýyrmak we sözleri düzetmek (Word)
 • Kätip 1.0 wersiýasy
  • Sanlary hat bilen ýazmak (Excel, Word)
  • Sanlary pul hökmünde ýazmak (Excel, Word)
  • Senäni türkmen dilinde hat bilen ýazmak (Excel, Word)

Häzire çenli ýüze çykan meseleler

 1. 13.07.2012 - Doňmak meselesi çözüldi. Indi gaty kösense bir sözüň üstünden geçip gidýär ýöne doňmaly däl.
 2. 10.07.2012 - Käbir sözleriň üstünde barlag dynuwsyz dowam edýär we şol sözüň üstünden ätläp geçip bilenok, şoň üçinem programma doňýar. Şol sözleri anyklamaga çalyşýarys.
 3. 25.06.2012 - Windows 7-de Arassala we Goş funksiýalary işlänokdy. Şolar düzedildi.
 4. 22.06.2012 - Windows 7 meselesi çözüldi. Windows 7 64-bit we Office 2010 64-bit ulgamda işleýär.
 5. 01.06.2012 - Käbir antiwirus programmalar katip_gurna.exe faýly işletmejek bolýar. Wagtlaýynça antiwirusy ýapyp, soň programmany gurnap, soň antiwirusy açyp bilersiňiz.
 6. 01.06.2012 - Windows 7 üçin käbir üýtgeşmeler girizildi. Indi işlemeli. Barlaglar dowam edýär.
 7. 31.05.2012 - 64-bit Windows 7 ulgamyndaky käbir ulanyjylar "Sözlük tapylmady" diýlen ýalňyşlygy görýändiklerini habar berdiler.
Elbetde programmada käbir kemçilikler hem ýok däl. Eger şeýle kemçilikleri ýüze çykarsaňyz we geljekde programmanyň has kämil wersiýasyny ulanmak isleseňiz, sizden şol kemçilikleri bize habar bermegiňizi haýyş edýäris. Biz ol kemçilikleri düzetmegiň üstünde işläris. hat@ajapsozluk.com hat ýazyp ýa-da şu ýere basyp habarlaşyp bilersiňiz 

 Biziň bilýän kemçiliklerimiziň käbirleri şular. Kemçilikleri şu ýere ýazsak, düzedilmeli zatlaryň sanawy bolar.
 • Türkmen dilindäki sözleriň ep-esli bölegi ýok. Şonuň üçin, dogry sözler hem ýalňyş görkezilip bilinýär.
 • Käbir ýalňyş sözleriň ýalňyşlygy anyklanmaýar.
 • “-“ belgisi bilen ýazylýan sözleriň barlagy doly üstünlikli däl.

GURNAMAK

Kätip 2.0 aýratyn bir programma bolman, eýsem Maýkrosoft Ofis Word we Excel üçin döredilen goşmaça kömekçi (add-in) programmadyr. 

Programmany gurnamak üçin, kompýuterde gerek şertler:
 • Windows XP ýa-da Windows 7 gurnalan kompýuter.
 • Microsoft Office 2007 ýa-da 2010 gurnalan kompýuter
 • Programmanyň gurnaýyş faýlyny şu salgydan alyp bilersiňiz: katip_gurna.zip (3.22 MB) Kätip 2.1.2 wersiýasyny gurnamagy maslahat berýärisBu barada maglumat almak üçin şu ýere basyň.
 • Programmanyň işleýşi barada jikme-jik maglumatlary onuň gollanmasyndan okap bilersiňiz:  katip2.0_gollanma.pdf
 

Köp soralýan soraglar

Men geçip ýatsam bu programma hemme zady özi edermikä?
Olam bolar bir gün.

Näme üçin wirustutujy bu programmany howply görýär?
Her döredilýän programma ýörite kod bilen gol çekilýär. Ol kod şol programmanyň belli bir kompaniýa tarapyndan Google, Microsoft we ş.m. tarapyndan döredilendigine güwä geçýär. Şol koduň esasynda hem wirustutujy "hääää bujagaş pylan firma degişli ekenow" diýip goýberýär, kody tanamasa bolsa saklaýar. Ajap Sözlüge heniz şeýle kod bilen gol çekilmedik bolany üçin wirustutujy ony howply programma bolaýmasyn diýip aldyrmajak bolýar.

Dogrulygy mese-mälim sözleri hem ýalňyş görkezýär-ä?
Katibiň sözlük harmany iň ýokary derejede baýlaşdyrylmadyk. Onuň hem ýörite sebäbi bar. Häzirlikçe programmanyň işleýiş usulyny kämilleşdirmäge çalyşýarys. Sözlük harmanynda häzirlikçe 35 000-den gowrak söz bar. Sözlügiň gurluşynda düýpli üýtgeşme gerek däl indi diýen wagtymyz, harmany has ulaldarys. Şonda çaklamalarymyza görä, ol birinjiden-ä has tizräk işlär, ikinjiden-em has köp türkmen sözi tanar.

Ýalňyş çyksa näme etmeli?
Programmany ulananyňyzda ýalňyş çyksa, bize öz ulanýan kompýuter işlediş ulgamyňyz we Ofisiňiz barada habar berseňiz, şoňa görä kömek etjek bolarys.

Kompýuteri doňduryp taşlady bu!
Eger bir gezekde örän uzyn tekst barlasaňyz we Duruzmak isläniňizde Duruz düwmesi işlemese we programma doňup başlasa, CTRL+PAUSE/BREAK düwmesine basyň we çykýan penjireden "End" saýlaň.

Iň netijeli ulanmak üçin haýsy usuly maslahat berýärsiňiz?
Özüňize nähili amatly bolsa şeýle ulanyp bilersiňiz. Döredijiniň maslahat berýän usuly şeýle. Ýazýan zadyňyzy ýazyp gutaranyňyzdan soň, ony Kätip bilen barlaň. Soň her bir gyzyl reňkli ýalňyş bolaýmagy mümkin sözleri el bilen düzedip çykyň. Soň Kätip bilen ikinji gezek barlaň. Gyzyl görkezilen zatlar azalyp, hemme zadyň dogrulygyna göz ýetirýänçäňiz şu prosesi gaýtalaň.
Telpek: 4.83/6 ses

Ýüklenýär...
Ýazylan teswirler ( 0 )
Teswir ýazmak üçin girmeli