Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Ajap Sözlük - Amatlyş

Bu näme?

Ajap Sözlük Amatlyş Google Chrome brauzeri üçin işlenip düzülen goşmaça kömekçi programmadyr. Ol ýükläniňizden soň syçanyň sag düwmesine basanyňyzda çykýar we käbir peýdaly funksiýalary hödürleýär. 

Onuň häzirki funksiýalary şular:
  • Sahypada saýlanan sözi Ajap Sözlükde gözleýär. Ýöne ol seredip oturan sahypaňyzdan hiç ýere gitmän edil şol sahypanyň üstünde netijeleri görkezýär.
  • Sahypany latyndan, kirile ýa-da arap elipbiýine öwürmek. Ulanyjylar öz gözlerini haýsy az ýadadýan bolsa, ýa-da haýsy elipbiýi ökde bilýän bolsalar bu funksiýany ulanyp bilerler.
Geljekde göz öňünde tutulýan funksiýalar:
  • Saýlanan tekstiň türkmen diliniň dürs ýazuw kadalaryna gabat gelip gelmeýänligini barlamak.
  • Ýekeje bir sözi däl-de tutuş sözlemi terjime edýän, has uzagrak geljekde bolsa tutuş sahypany Google Translate ýaly (epeslije ýalňyş bilen) terjime edýän funksiýany goşmak

Gurnalşy

1. http://www.ajapsozluk.com/amatlys/amatlys200.crx diýen salga girip faýly kompýuteriňize göçüriň.
2. Brauzeriň chrome://chrome/extensions/  bölümine girip, ýa-da  Settings->Extensions menýusyndan açylýan sahypa girip, internetden alan faýlyňyzy süýräp şol ýere taşlaň. 
3. Google Chrome ony özi açyp alyp size şu soragy iňlisçe sorar "Amatlyş siziň hemme saýtdaky maglumatlaryňyzy ulanyp bilýär? Ony ýüklemelimi?"
4. Ajap Sözlüge ynanýan bolsaňyz dowam edip programmany ýükläň. Onuň haýsy maglumatlara nähili girýändigi barada gaýgy, alada, hasrat, ünji, ikirjiňlenme ýa-da hupbatly galagoplulyk dörese, hat@ajapsozluk.com salgysyna hat ýazyp bilersiňiz.Eger gurnanyňyzdan soň halamasaňyz we ony aýyrasyňyz gelse Chrome brauzerde şu sahypa giriň  chrome://chrome/extensions/ ýa-da Settings->Extensions menýusyna girip Amatlyşy zibil taşlanýan bedrejige taşlaň.

Amatlyşyň işlemegi üçin sahypany ilki gurnanyňyzdan soň, Täzelemek (Refresh/Reload) etmek zerurdyr.

Ulanylyşy

Gurnanyňyzdan soň syçanjygyň sag düwmesine basyp Amatlyşyň menýusyny görüp bilersiňiz.


----
 

 

Kemçilikler

Aşakdaky kemçilikleriň bardygyny bilýäris.
  • Rus, iňlis, türkmen, türk dilleri goşuldy. 22.02.2014
  • Üýtgedip gözle diýlen funksiýada ýalňyşlyk bar.
  • Ol şu wagt diňe bir daşary ýurt sözüniň türkmençesini gözleýär.
  • Birazajyk haýalrak işleýär.
  • Transliterator-da käbir harplar ýalňyş çykýar. Esasanam Ýe sesi.
 
 
Telpek: 4.67/3 ses

Ýüklenýär...
Ýazylan teswirler ( 0 )
Teswir ýazmak üçin girmeli