Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Windows 7-ni türkmençeleşdiriň!
Gadyrly okyjylar, köp ýyllaryň dowamynda kompýuteri türkmen dilinde ulanmak barada arzuw edip geldik. Hemmämiziň bilşimiz ýaly Maýkrosoft kompaniýasy hem bu ugurda türkmen ulanyjylaryna hyzmat etmek üçin käbir ädimleri ätdi. Bu ugurda türkmen terjimeçileriň we barlagçylaryň uly topary zähmet çekdi. Netijede Windows we Ofis programmalarynyň örän köp sözli araýüzi türkmençä öwrüldi.

Şeýle edilenine ep-esli wagt boldy ýöne köpler mundan häzir hem bihabar. Şol ädimleriň biri hökmünde Windows 7 Türkmençe LIP toplumy elýeterli boldy. Bu toplum arkaly Windows 7 operasion ulgamyňyz doly türkmençä geçirilýär. Bu toplum mugt paýlanýar we ony aşakdaky saýtlardan alyp bolýar. Bu toplumy gurnap ulanyp başlanymyzda, käbir öwrenişmedik sözlerimiziň barlygyny hem gördük. Emma terjimäniň umumy hiliniň kanagatlanarlydygyny bellemek gerek. Berekella bu ugurda işlän firmalara we adamlara. Indi türkmen diliniň kompýuter dünýäsinde ösmegi üçin hem ullakan ädim ädildi diýse bolar.  

Geljekde ulanyjylar bu sözleri we türkmençe araýüzi ulandygyça onuň kämilleşjekdigi köre hasa zat. Emma ony hiç kim ulanmasa we ýetmezçilikler ýüze çykarylmasa onda elbetde näme üçin düzedilmedi diýip nägile bolmak hem bize gelişmez. Kompýuter ulgamlarynda türkmen diliniň ornaşmagy ol köpçülige degişli meseleleriň biri bolup bu ugurda programmalary düzüjiler we olary ulanyjylaryň arasynda sagdyn aragatnaşygyň bolmagy zerurdyr. Türkmen dil toplumynyň ýaýrap ösmegi umuman kompýuter sowatlylygyny ösdürmekde, rus we iňlis dillerini bilmeýän adamlaryň kompýuter öwrenmegini tizlendirmekde uly ähmiýeti bolar.

Aşakdaky suratda Dolandyryş paneliniň türkmençesi görkezilen.
 

Eger siz hem bu ugurda öz goşandyňyzy goşmak isleseňiz, ilkinji edip biljek işiňiz öz Windows 7 ulgamyňyzy türkmençä geçiriň we özüňiz hem türkmençe sözleri ulanmaga başlaň. Ondan soňra dost-ýarlaryňyzyň kompýuterlerine hem bu türkmençe dil toplumyny gurnaň. Mundan başga-da bloguňyz ýa-da websaýtyňyz bar bolsa, türkmençe dil toplumyny ýüklemegi maslahat berýän ýörite sahypalar ýa-da mahabatlar taýýarlaň. Goý kompýuter dünýäsi türkmençeleşsin. Türkmençeleşdireliň!


Windows 7 dil toplumyny şu ýerden alyp bilersiňiz: 
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17036 

MS Office dil toplumyny şu ýerden alyp bilersiňiz: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6804


Şu toplumy internetden alyp Windows 7 kompýutere ýerleşdirmek adaty şertlerde 15 minut alýar.

Kompýuterde gerek şertler
• Microsoft Windows 7 SP1 
• Windows 7 üçin gerekli esasy dil gurnamasy: Rusça, Iňlisçe 
• Ýüklemek üçin 4.63 Mb boş ýer 
• Gurmak üçin 15 Mb boş ýer 

Telpek: 3.75/4 ses

Ýüklenýär...
Ýazylan teswirler ( 0 )
Teswir ýazmak üçin girmeli