Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Ajap Sözlük synag goýberilişi
 Ajap Sözlügiň synag goýberilişi çykdy.

Işletmek üçin gerek şertler
  • Şu wagt diňe Windows XP, Windows 7 we Windows 8 operasion ulgamda barlanyp görüldi. Sözlügi almak üçin şu ýere basyň: ajapsozluk_gurna.exe (10.8 MB).
  • Sözlügiň işlemegi üçin Java Runtime Environment (JRE) zerur. Öz sistemaňyza gerek faýly şu ýerden alyp gurnap bolar. Kompýuteriňizde JRE öňem bar bolmagy mümkin. Muny bilmek üçin buýruk setirinden  (cmd) "java -version" ýazyp bilersiňiz. JRE göçürip gurnamak üçin şu saýta gitmeli. Rus dilinde düşündiripdirler.
  • Azyndan 1 GB işjeň ýat (RAM). Programma ~500 MB ýat ulanýar sebäbi Java Virtual Machine-iň işleýşi agyrrak.Programmanyň kiçijik penjiresi ekranyň sag aşaky burçynda görünýär. Şonuň üçin ony mydama açyk saklap bilersiňiz. Bir ýerde tekst okap otyrkaňyz, bilmeýän sözüňizi saýlap Çtrl+ç+ç basanyňyzda sözlük awtomatiki usulda gözleýär.

 
Programmanyň ulanylşy ýönekeý.


 
 
 
 
 
Telpek: 3.75/4 ses

Ýüklenýär...
Ýazylan teswirler ( 0 )
Teswir ýazmak üçin girmeli