Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Iňlis dili - Gepleşik - Salamlaşmak
Her ýurduň öz däp-dessury bolýar. Iňlis dili köp ýerde gürlenýän bolsa-da biz öňem aýdyp geçişimiz ýaly ABŞ-da gürlenýän iňlisçä üns bereliň. Bu günki sapagymyzda salamlaşmagy öwrenýäris. Mundan beýläk iňlisler diýip Britaniýada ýaşaýanlar aýdarys, Amerikanlar diýip bolsa ABŞ-da ýaşap iňlisçe gürleýänleri göz öňünde tutarys.

Resmi salamlaşmak

Her ýurtda bolşy ýaly Amerikanlar dürli-dürli salamlaşýarlar. Ilki bilen resmi salamlaşmagy öwreneliň.

Good morning (Gud morniň) - Ertiriňiz haýyrly bolsun 
Good day (Gud deý) - Gündiziňiz haýyrly bolsun 
Good afternoon (Gud afternun) - Öýläniňiz haýyrly bolsun 
Good evening (Gud iwniň) - Agşamyňyz haýyrly bolsun, Giç ýagşy
Good night (Gud naýt) - Gijäňiz rahat bolsun

Türkmenistanda bu salamlaşmak usullary köp ulanylmaýar. Olar günbatardan gelen däpler bolany üçin biz olara diňe ýokary derejedäki resmi ýagdaýlarda ýa-da kinofilmlerde duş gelýäris. Bularyň içinden Giç ýagşy we Gijäňiz rahat bolsun Türkmenistanda köp ulanylýar.  

Ýokardakylardan "Good day" ulanylmaýar diýsek dogry bolar. Oňa diňe kinolarda duş geldik.  

Iň köp ulanylýany Good morning sebäbi ol resmi hem resmi däl ýagdaýda örän amatly bolýar. Türkmençe irden turup "Sag-aman örüşdiňizmi" diýen ýaly edepli söz bolany üçin resmi däl gepleşiklerde hem ulanylyp bilner.

"Good night" adatça salamlaşmak ýaly görünse-de, asyl manysy sagbollaşmak bolýar. Sebäbi adam ýatmaga gidip barýan bolsa oňa salamlaşmak diýip bilmeris. Bolýar arkaýynjak ýatyber diýeris. Käbir Ýewropa ýurtlarynda Good night diýmek birhili has ýakyn adamlara diýilýär. Ýagny sähel-mähel tanyş adamlara Good night diýseň ol gelşiksizräk hasaplanyp bilner. Bir öýden girip-çykyp ýören adamlaryň arasynda ulanylyp bilner. Emma Amerikada beýle däldir. Awtobusyň sürüjisi hem size eger işden giç gaýdyp gelýän bolsaňyz Good night diýip biler.

Resmi däl salamlaşmak

Ýönekeý resmi däl ýagdaýlarda salamlaşmak nähili bolup geçýär.

Hello (Hellou) - Salam 
Hi (Haý) - Salam 
Hey (Heý) - Salam
Yo! (Ýo) - Asyl manysy you diýen sözüň u harpyny aýryp aýdylmakdan gelip çykan bolsa gerek, repperleň arasynda.

Bularyň içinden Hello esasan birinji gezek tanyşlykda salamlaşylanda ulanylýar. Soňky gezeklerde Hi ulanylýar. Tanyşlar dostlar bilen Hi ýa-da Hey ulanyp bilersiňiz.

Hal-ahwal soraşmak

How are you? (Hau ar ýu) - Sen (siz) nähili? göni manysy. Türkmençedäki gabat gelýäni Ýagdaýlar nähili?

Resmi dälräk hal-ahwal soraşjak bolsaňyz onda şuny ulanyp bilersiňiz.

What's up? (Watsap) - Näme täzelik?
What’s new? (Wats nýu) - Näme täzelik?
How are you doing? (Hau ar ýu duiň) - Göni manysy Siz nähili (ýaşaýyş) edýärsiňiz? Türkmençedäki gabat gelýän manysy Nähili ýagdaýlar?
How’s everything? (Hau iz ewrysiň) - Ýagdaýlar nähili?
How are things? - Işler (zatlar) nähili?
How’s life? - Durmuş nähili?

Jogap bermek üçin

I am fine (Aý em faýn)  - Men gowy
Good (Good) - Gowy
Alright (Alraýt) - Normalno
Not bad (Nat bäd) - Erbet däl
I am okay (Aý em okeý) - Men gowy
I am doing well (Aý em duiň wel) - Ýagdaýlar gowy

diýen sözleri ulansa bolar. Yzyna Thanks (Sänks) - Sag bol ýa-da And you? (End ýu) - Özüň? goşmagy ýatdan çykarmaň.

Şulaň esasynda bir gysgaça gepleşik ýazaýalyň onda.

Jeren: Good morning Jennet (Salam Jennet)
Jennet: Good morning Jeren (Salam Jeren)

Artyk: Hey Myrat, how are you doing? (Salam Myrat, nähili)
Myrat: Hey Artyk. Good, and you. (Salam Artyk. Gowy özüň nähili)

Çäppi: Yo! (Ýagdaý)
Bäşke: Yo! (Bugdaý)

Bu günlükçe sapagymyzy şu ýerde tamamlaýarys. Sapak peýdaly we hezil bolsa bize habar beriň. Başga-da sapak goýmaga höwes dörär ýaly.

Geçilenleri türgenleşmek: Dostlar şu sapakda geçilen sözleri ýazmagy öwrenmek we olar bilen türgenleşmek isleseňiz, Ajap Sözlügiň Türgenleşdiriji bölümine girip Iňlisçe sanawlarda şu sapaga degişli sanawy açyp işläp bilersiňiz. Şonda sapaklaryň netijesini has hem gowy görersiňiz.
Telpek: 4.11/9 ses

Ýüklenýär...
Ýazylan teswirler ( 0 )
Teswir ýazmak üçin girmeli