Peýdaly maglumatlar               

Terjimeçi bölümi barada
Terjimeçi bölüminde şu aýratynlyklar bar

Köp sözi bir gezekde gözlemek. Saýtyň Terjimeçi atly bölümi ulanmaga has aňsatlaşdyrylan sözlük ýaly işleýär. Ýagny ýönekeý sözlük bölümi has ýönekeý gözlegi amala aşyrýan bolsa, Terjimeçi bölümi birnäçe sözi ýa-da sözlemi ýelmäp tutuşlygyna gözlär ýaly funksiýalary öz içine alýar. Bu bolsa sözleri ýeke-ýekeden gözläp oturman wagt tygşytlamaga kömek edýär.

Sahypany üýtgetmeýär. Gözleg geçireniňizde başga sahypa geçmeýär.

Goşulmalary sökmäge çalyşýar. Terjimeçi bölümi her dile görä goşulmalary söküp sözleri tanamaga çalyşýar. Goşulmalary sökmegiň netijeleri her dile degişli goşulma bazasynyň ululygyna baglydyr. Mysal üçin rus, iňlis we türk dilleri üçin bazamyz ulurak. Beýleki täze goşulýan diller üçin kiçiräk.

Terjimeçi bölüminiň aşagynda käbir bellikler bardy. Olary hem şu ýerde ýitmez ýaly ýerleşdirýäris.
  • Wirtual düwmeler goşuldy
  • Aşakda çykan terjimä basaňda garşy ugurda gözleýär.
  • Sözleriň üstüne basanyňyzda alternatiw terjimeleri görüp bilersiňiz.
  • Sözleriň üstüne basyp, süýräp ýerlerini üýtgedip bilersiňiz.
  • Iki gezek basyp sözleriň tekstini üýtgedip bilersiňiz.
  • "I eat apple" ýa-da şoňa meňzeş aňsatjak zatlary barlap görüp bilersiňiz.
  • Çylşyrymly sözlemleri häzirlikçe terjime edip bilenok.
  • Haýsy dilden haýsy dile terjime edýändigiňize üns beriň.